• У Хмельницькому музичному коледжі ім. В.І.Заремби систему забезпечення якості освіти визначає Положення про систему забезпечення якості освіти.
 • Система внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому музичному коледжі ім. В.І.Заремби передбачає здійснення таких процедур і заходів:
  • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
  • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на інформаційних стендах, на офіційному веб-сайті закладу вищої освітита в будь-який інший спосіб;
  • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічнихпрацівників;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
  • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
  • забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Реалізація Положення про систему забезпечення якості освіти в Хмельницькому музичному коледжі ім. В.І.Заремби здійснюється шляхом:

 • запровадження, забезпечення ефективного функціонування та безперервного вдосконалення системи якості, яка охоплює всі процеси і працівників та студентів Коледжу і відповідає його стратегічній меті;
 • залучення всіх працівників і студентів до культури якості та стимулювання їх творчої участі в її забезпеченні;
 • безперервного та творчого вдосконалення змісту освітніх послуг з урахуванням розвитку освіти, науки, практики та змін на ринку праці;
 • збалансованості теоретичної та практичної підготовки фахівців;
 • постійного оновлення та модернізації матеріально-технічної бази Коледжу;
 • вивчення та запровадження в освітній процес кращих досягнень вітчизняних, зарубіжних педагогічних та виконавських шкіл;
 • створення в Коледжі довірчої обстановки та творчої співпраці;
 • забезпечення ефективної реалізації принципів соціального менеджменту для працівників та студентів;
 • безперервного самоконтролю та самоаналізу на всіх рівнях.

Внутрішній контроль якості організації освітнього процесу в Коледжі здійснюється на рівні адміністрації, предметно-циклових комісій.

 • Контроль на рівні адміністрації передбачає перевірку:
  • методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу;
  • готовності предметно-циклових комісій до навчального року;
  • дотримання графіку освітнього процесу, розкладу занять і контрольних заходів;
  • проведення атестації випускників;
  • дотримання вимог щодо ведення та збереження документації у структурних підрозділах Коледжу;
  • якості роботи педагогічних працівників;
  • наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін;
  • наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних планів.

Контроль на рівні предметно-циклових комісій через:

 • контроль виконання навчальних планів та робочих навчальних програм;
 • контроль відповідності змісту навчальних занять робочим навчальним програмам модулів (навчальних дисциплін);
 • контроль наявності та якості навчальних та робочих навчальних програм та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • контроль виконання розкладу навчальних занять;
 • контроль проведення контрольних заходів перевірки знань студентів і вибору форм поточного контролю;
 • контроль за якістю викладання навчальних дисциплін;
 • контроль виконання кваліфікаційних робіт;
 • контроль за навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

Контроль якості викладання в Коледжі здійснюється у формі відкритих занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування та самооцінювання.

 • Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає відповідність рівня набутих знань і вмінь студентами, сформованих компетентностей вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.
 • Контроль якості результатів навчання здійснюється на рівнях адміністрації, ПЦК, викладачів.
 • Контроль якості результатів навчання на рівні адміністрації охоплює контроль успішності студентів та контроль залишкових знань (директорські контрольні роботи, повторні академічні концерти тощо).
 • вчасного і правильного документального оформлення результатів навчання;
 • Контроль якості результатів навчання на рівні предметно-циклової комісії включає контроль:
 • якості вивчення дисциплін (через проведення поточного та підсумкового контролю);
 • набуття практичних навичок і вмінь.
 • На рівні викладача здійснюється поточний, підсумковий та семестровий контроль результатів навчання студентів.