Наукові видання

НАУКОВІ ЗБІРКИ КОЛЕДЖУ

Молодіжне_музикознавство_2018

Молодіжне_музикознавство_2020

матеріали_конференцій_МУЗИЧНІ_ПРИНОШЕННЯ__Neue_Möglichkeiten

 

НАУКОВІ СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ:

 

 

Варавкіна-Тарасова Надія   Петрівна - кандидат мистецтвознавства, викладач ПЦК «Теорія музики»

Автор 25 статей, серед яких:

1. Аналіз музичного твору. Збірник статей / під заг. ред. док. іст. наук, проф. О. Коляструк; передмова док. мистецтвознавства, проф. Л. Шаповалової. – Х. : Раритети України, 2018. – 236 с.

2.  Spiritualsymbolsinthecontextofthemusicaltext (the "AnthemofUkraine" musicbyM. VerbitskytothewordsofP. Chubinsky) / Н.Варавкина-Тарасова // Проблемивзаємодіїмистецтва, педагогікитатеоріїіпрактики. Когнітивнемузикознавство: зб. наук. ст. ХНУМім.І.П. КотляревськогоХарків : ХНУМім.І.П. Котляревського, 2017. – Вип. 47. – С. 4-14.

3. Співзвуччядуховнихсимволівякосновагерменевтикипідчасаналізумузики (The Consonanse of Spiritual Symbols as the Basis of Hermeneutics in the Music Analysis) / Н.Варавкина-Тарасова // КультураУкраїни. Серія: Мистецтвознавство: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків: ХДАК, 2017. – С.17-26.

4.  «Световое окно» и другие литургические символы во «Всенощном бдении» Сергея Рахманинова / Н.Варавкина-Тарасова // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 40. ХДУМ

 ім. І.П. Котляревського; Вид-во ТОВ «С.А.М.», 2014. – С. 32-55.

5. Метод духовного анализа музыки В.В. Медушевского и его значение в современной музыкально-педагогической практике / Н.Варавкина-Тарасова // MUSIQI-DÜNYASI. – Баку, 2013. – № 1 (14). – С. 56-60.

6.  Идея ритма Единой Жизни в «хоровых ключах» Г. Свиридова / Н.Варавкина-Тарасова // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. ХДУМ ім.І.П. Котляревського: Когнітивне музикознавство-2. – Х :Вид-во «С.А.М.», 2011. – С. 13-30.

7. Ф.Ліст «Молитва»: духовність, символіка, рефлексія / Н.Варавкіна-Тарасова // Актуальні питання мистецької педагогіки:зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. «Ференц Ліст і Україна. Ференц Ліст і Поділля» (22-23 вересня 2011 р., м. Хмельницький) –. Хмельницький : ХГПА, 2011. – Вип. І. – С. 29-50.

8.  Символи Духу у хоровій притчі «Щедрик» В.С. Мужчиля / Н.Варавкина-Тарасова // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та НМАУ України ім. П.Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – № 1 (20). – 2009. – С. 119-125.

9.  Метод духовного анализа музыки В.В.Медушевского и его значение в современной музыкально-педагогической практике / Н.Варавкина-Тарасова // С.Рахманінов: на зламі століть. Творчість як рушійна сила культури: наукові статті учасників VI міжнар. симпозіуму [під ред. канд. мист-ва, професора Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Л. М. Трубнікової]. – Харків : СОП Носань В.А., 2009. – Ч. I. – Вип. 6. – С. 27-37.

10. Й.С. Бах і Д.Д. Шостакович (досвід етимологічного методу аналізу на прикладі прелюдії і фуги № 19 ор. 87 Д.Д. Шостаковича) / Н.Тарасова (Варавкіна). // Музичне мистецтво: зб. наук. ст. – Вип. 3 : Й.С. Бах та його епоха в історії світової музичної культури. – Донецьк-Лейпциг: ТОВ «Юго-ВостокЛтд», 2003. – С. 123-129.

Вавренчук Ірина Андріївна - кандидат мистецтвознавства, методист коледжу, викладач ПЦК «Теорія музики»

Автор статей, серед яких:

1.Сецесійні акценти у вокальній ліриці В. Косенка // Вісник Прикарпатського університету: мистецтвознавство: [зб. наук. статей / ред. Кол. М.Є. Станкевич, О.В. козаренко]. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип.21-22. – С. 354-359.

2.Сецесійний ландшафт у вокальному триптиху Кирила Стеценка на слова Лесі Українки // Музична україністика: сучасний вимір: [зб. наук. статей / ред.-упор. І. Сікорська]. – Київ, 2011. – Вип.6: Пам’яті доктора мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Гордійчука / НАН України, ІМФЕ ім.. М.Т. Рильського. – С. 218-225.

3.Сецесійні риси у фортепіанних прелюдіях Л. Ревуцького // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: [зб. наук. статей /за ред. В.Я. Даниленка]. – Харкыв, 2009. – Вип.17. – С. 12-21.

4.Рецепція сецесії в сучасному українському музикознавстві // Сучасні проблеми художньої освіти в України: [зб. наук. статей / Академія мистецтв України; інститут проблем сучасного мистецтва]. – Київ, 2009. – Вип.5: Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 27-35.

5.«Передчуття» української музичної сецесії в «Піснях настрою» Я. Степового // Київське музикознавство: [зб. наук. статей / ред. кол. В.І. Рожок, Т.К. Гуменюк та ін.]. – Київ, 2010. – Вип.35. – С.144-152.

6.WawrenchukI. «Huculskamuzycznasecesjaazakopianskistyl» // Lwowsko-Rzeszowskiezeszytynaukowe. – UniwersytetRzeszowskiWydzialPedagogiczno-Artystyczny, 2013. – S.225-232.

7.Opera «Iphigenia in Tauris» by Kyryl Stetsenko: Europaische Fachhochschule. European Applied Sciences. – 2014. - №11. – Р.11-13.

Сікорська Анастасія Василівна - кандидат мистецтвознавства, завідувач відділенням, викладач ПЦК «Теорія музики»

Автор статей, серед яких:

  1. Сикорская А. В. Музыкальная жизнь усадеб и аристократических салонов в процессе формирования профессионализма в музыкальной культуре Царской России / А. В. Сикорская // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової : [зб. наук. праць / гол. ред. О. В. Сокол]. – Одеса : Друкар. дім, 2010. – Вип. 11. – С. 239–246.
  2. Сикорская А. В. Роль династии Лизогубов в развитии культуры Царской России XVIII – первой половины XIX веков / А. В. Сикорская // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : [зб. наук. праць / за заг. ред. В. Л. Філіппова]. – Луганськ : ЛДІКМ, 2010. – Вип. 15. – С. 221–228.
  3. Сикорская А. В.  «Интеллектуальные сообщества» Царской России первой половины XIX века / А. В. Сикорская // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової : [зб. наук. праць / гол. ред. О. В. Сокол]. – Одеса : Друкар. дім, 2011. – Вип. 13. – С.312–320.
  4. Сікорська А. В. Сімейні музичні традиції на Чернігівщині першої половини ХІХ століття (брати Лизогуби) / А. В. Сікорська // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової : [зб. наук. праць / гол. ред. О. В. Сокол]. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 15. – С. 301–309.
  5. Сикорская А. В.  Творческая элита интеллектуальных музыкальных сообществ Царской России первой половины XIX века / А. В. Сикорская // Актуальные проблемы высшего музыкального образования : [научно-аналитический и научно-образовательный журнал / гл. ред. Т. Б. Сиднева]. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) имени М. И. Глинки, 2014. – №4 (34). – С. 28–31.

Cікорська А. В. Золтан Алмаші : до творчого портрету української душі / А. В. Сікорська // Українське музикознавство, музична педагогіка і виконавство у загальноєвропейському контексті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / гол. ред. Л. М. Скрипнік. – Сєвєроджонецьк : ПП «ВКП «Пєтіт», 2017. – С. 52-55.

Гавриленко Лариса Миколаївна - кандидат педагогічних наук, викладач ПЦК «Спів»

Автор 14 статей, серед яких:

1.Вокально-методичні принципи навчання дітей співу за М.Леонтовичем. Кам’янець-Подільський, 2012 р.

2. Удосконалення педагогічної майстерності викладача співу. Хмельницький, 2012 р.

Формування основ вокальної культури молодших школярів. Київ, 2014 р.

3. Збереження природи голосу як актуальний принцип вокального виховання дітей. Хмельницький, 2016 р.

Круліковська Тетяна Петрівна - здобувач наукового ступеня. Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка Кафедра історії музики; заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач ПЦК «Теорія музики»

Автор статей, серед яких статті у наукових фахових виданнях України та наукових виданнях інших держав:

1. «Особистісно-орієнтований підхід в процесі навчання мистецтва як один із аспектів педагогічної діяльності Ф.Ліста» // Актуальні питання мистецької педагогіки:зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. «Ференц Ліст і Україна. Ференц Ліст і Поділля» (22-23 вересня 2011 р., м. Хмельницький) –. Хмельницький: ХГПА, 2011. – Вип. І. – С. 89-91.

2. Розвиток ліричної лінії в балеті С.С.Прокоф’єва «Попелюшка»: зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (м. Вінниця, 2011 р.) – Вінниця, 2011 – С.132-135.

3.Формула творчості: теорія і практика мистецької освіти: зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. «Українське музикознавство, музична педагогіка і виконавство у загальноєвропейському контексті» ( м. Сєвєродонецьк, 2017 р.) – Сєвєродонецьк, 2017.

4. Круліковська Т.П. Портрет Владислава Заремби крізь призму вокальної творчості. Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство: збірник наукових праць. Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра. № 58. Київ, 2019. С. 162-175.

5. Круліковська Т.П. Музична Шевченкіана Владислава Заремби. Музикознавчий універсам : збірник статей. Випуск 44. Львів, 2019. С. 78-92.

6. Круліковська Т.П. Музичні інтерпретації Шевченкового «Заповіту» у творчості композиторів другої половини XIX століття (Михайла Вербицького, Миколи Лисенка, Гордія Гладкого, Владислава Заремби). Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків : ХДАДМ, № 1 /2019. С. 69-76.

7. Круліковська Т.П. Жанр обробки української пісні у творчості українсько-польських композиторів Поділля XIX століття (на прикладі творчості Антона Коціпінського, Віктора Зентарського та Владислава Заремби). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство/ за ред.О.С. Смоляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. № 2 (вип. 41). С. 33-42.

8. Круліковська Т.П. Музично-педагогічна діяльність Владислава Заремби. Музичне мистецтво і культура . Music art and culture : наук. вісн. Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2019. № 28 (2). С. 222-235.

9. Władysław Zaremba (1833–1902) – zapomniany polski kompozytor z Podola i jego zbiór pt. Mały Paderewski. Edukacja muzyczna XIII. Autor : red. Marta Popowska. Rok wydania : 2018. S. 223-243

10. Круліковська Т.П. Фортепіанна творчість Михайла Завадського в контексті розвитку української фортепіанної музики XIX ст. Актуальні питання гуманітарних наук: Збірник міжвузівських наук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 26. Том 2. С. 14-20.

11. Круліковська Т.П. Вокальна творчість Михайла Завадського на шляху формування «української школи» в музиці ХІХ ст. Актуальні питання гуманітарних наук : Збірник міжвузівських наук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29.

Статті в інших наукових виданнях та збірниках матеріалів конференцій:

12. Круліковська Т.П. Культурно-просвітницька діяльність польських музикантів на Поділлі у XIX ст. VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів середніх спеціалізованих музичних закладів. «Формування творчої особистості в інформаційному просторі сучасної культури». 2019. Харків, Планета-Прінт, 2019. С. 6-9.

13. Круліковська Т.П. Українська тематика у творчості композиторів польського походження ХІХ ст. Чорноморські наукові студії: матеріали П’ятої всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, м. Одеса, 17 травня 2019 року. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2019. С. 214-218.

14. Круліковська Т.П. «Маленький Падеревський» В.І. Заремби: педагогічні та естетичні концепції. Зб. тез Всеукраїнської науково-практична студентської конференції «Музикознавчі студії Поділля-2019». 28. 02. – 1.03. 2019. Вінниця, 2019. С.58-61.

15. Круліковська Т.П. Жанрова палітра фортепіанної творчості Михайла Завадського. «Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій» : матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 28-29 червня 2019 року). Херсон. «Молодий вчений», 2019. С. 15-19.

16. Круліковська Т.П. Вокальна творчість Михайла Завадського в контексті українсько-польської культури ХІХ ст. Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (8-10.01.2020 р.). Київ, «Про Формат». С. 67-68.

17. Круліковська Т.П. Діяльність польських композиторів в Україні у ХІХ ст. на шляху формування «української школи». Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «У діалозі з музикою», 30 квітня-1 травня 2020 р. м. Ужгород : «Карпати», 2020. С. 20-22.

18. Круліковська Т.П. «Марія» Михайла Завадського в контексті становлення «української школи» в музиці ХІХ ст. «Культура та мистецтво: сучасні тенденції та перспективи»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 4 червня 2020 року. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. С. 275-278.